Дисциплини

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА / ЗАДОЧНА

СТЕПЕН
БАКАЛАВЪР

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
4 г./ 8 семестъра

УЧЕБЕН ПЛАН

Първи семестър

Микроикономика
Математика за икономисти
Основи на управлението
Академично писане и работа с информационни източници
Спорт

Втори семестър

Макроикономика
Устойчиво развитие
Стратегическо управление
Бизнес статистика
Спорт

Трети семестър

Международна икономика
Иконометрия
Основи на маркетинга
Основи на правото
Спорт

Четвърти семестър

Основи на счетоводството
Теория на социалното осигуряване
Парична теория и политика
Култура на бизнес преговорите
Организационна култура
Спорт

Пети семестър

Банково дело
Финансово счетоводство
Теория на застраховането
Трудово и осигурително право
Данъчно право

Шести семестър

Корпоративни финанси
Електронен бизнес
Електронни разплащания
Банково право
Финансово право

Седми семестър

Международни стокови пазари
Публични финанси
Инвестиции
Търговско право
Правен режим на инвестициите

Осми семестър

Международни финанси
Финансиране на външнотърговските сделки
Бизнес стратегии
Международно търговско право
Международно данъчно право
Митническо и валутно право

Дипломиране с:
Държавен изпит

СТАРТИРА
м. Октомври